Strona główna
Aktualności
O samorządzie
Interpelacje
Stanowiska
Inwestycje
O Saskiej Kępie
Święto Saskiej Kępy
Galeria
Odsyłacze
Mapa strony
Redakcja
Kontakt

 

 
Obwieszczenia i zawiadomienia dotyczące nowopowstających budowli i innych inwestycji na Saskiej Kępie

Zarządzenie NR 1005/2011 r. Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie przekazania jednostce budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy
pod nazwą Zarząd Dróg Miejskich składników majątkowych powstałych w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ekranów dźwiękochłonnych
w ul. Wał Miedzeszyński na odc. ul. Wersalska - Most Poniatowskiego

Samorząd Saskiej Kępy przypomina jednocześnie, że inwestycje drogowe w Warszawie prowadzi ZMID (Zarzad Miejskich Inwestycji Drogowych), zaś po ich ukończeniu  przejmuje je Zarząd Dróg Miejskich.

 

Strony postępowania administracyjnego mają prawo zapoznać się z aktami poniższych spraw i zgłaszać swoje uwagi i wnioski w Wydziale  Architektury i Budownictwa w Dzielnicy Praga Południe:

  •  ul. Grochowska 274, pierwsze piętro, tel. 22 338 08 11, e-mail: architektura[a5]pragapld[dot]waw[dot]pl
  •  Publicznie dostępny wykaz znajduje się w sekretariacie Delegatury, pokój 134
  •  Poniedziałki: godz. 10.00-18.00, środy i czwartki: godz. 10.00-14.00

 

Delegatura uzgadnia z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków wszystkie projekty decyzji dot. inwestycji w strefie ochrony konserwatorskiej Saskiej Kępy (zgodnie z art.53 ust.4 pkt.2  w związku z art.60 ust.1 Ustawy  z dn.27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz.U nr 80 z 2003).

Strefa ochrony konserwatorskiej "Saska Kępa" obejmuje Saską Kępę od Wisły do osi ul. Saskiej i od Waszyngtona do Zwycięzców oraz od Wisły do osi pl. Przymierza i ul. Paryskiej, Brukselskiej, potem Ateńskiej do Wisły (Decyzja z dn. 02. 04. 1979, nr rejestru Ks 942A).

 

Osoby występujące o uznanie za stronę, w toczącym się postępowaniu administracyjnym w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Pragi Południe m.st. Warszawy muszą nie tylko uzasadnić, że nowa inwestycja narusza ich interesy, ale być właścicielami nieruchomości na którą wpływa nowa inwestycja. Jednakże gdy właściciel wyjeżdża, choruje lub wiek i brak sił powoduje, że nie będzie mógł "biegać po urzędach" - może udzielić bezterminowego notarialnego pełnomocnictwa do prowadzenia tej jednej sprawy lub wszystkich czynności administracyjnych, najlepiej komuś z rodziny.

 

 

Samorząd Saskiej Kępy otrzymał z Delegatury Biura Naczelnego Architekta Miasta w Dzielnicy Praga Południe, zmienionej potem w wydział Architektury i Budownictwa:

- decyzję nr 466/10 z dn. 21. 09 2010 Prezydenta m. st. Warszawy  zatwierdzającą projekt budowlany  i zezwalającą firmie "BELGRAVIA Polska" Sp. z o. o. i Sp. Komandytowo-Akcyjna na budowę budynku  mieszkalnego, wielorodzinnego z garażem podziemnym, kotłownią i instalacją gazową oraz infrastrukturą techniczną na terenie posesji przy ul. Niekłańskiej 19

- decyzję nr 14/WZ/PPd/2010 z dn. 15. 04 2010 Prezydenta m. st. Warszawy  zatwierdzającą projekt budowlany  i zezwalającą firmie "BELGRAVIA Polska" Sp. z o. o. i Sp. Komandytowo-Akcyjna na budowę budynku  mieszkalnego, wielorodzinnego z garażem podziemnym położonego przy ul. Niekłańskiej

- decyzję nr 69/10 zatwierdzającą projekt budowlany  i zezwalającą firmie "BELGRAVIA Polska" Sp. z o. o. i Sp. Komandytowo-Akcyjna na budowę budynku  mieszkalnego, wielorodzinnego z garażem podziemnym położonego przy ul. Niekłańskiej 19 - od  decyzji złożono odwołanie

- decyzję nr 1010 z dn. 23. 12. 2009 Wojewody Mazowieckiego utrzymującą w mocy decyzję nr 393/09 z dn. 4.09. 2009 Prezydenta Warszawy zatwierdzającą projekt budowlany  i zezwalającą firmie "BELGRAVIA Polska" Sp. z o. o. i Sp. Komandytowo-Akcyjna na budowę budynku  mieszkalnego, wielorodzinnego z garażem podziemnym ii usługami w parterze przy. al Waszyngtona

- decyzję nr 911 N/08 z dn.20.06.2008 Stołecznego Konserwatora Zabytków nie pozwalającą Dzielnicy Praga Południe na prowadzenie robot budowlanych polegających  na przebudowie ulicy Dąbrowieckiej

- decyzję nr 64/WZ/PPd/2009 z dn.27.11.2009 o warunkach  zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Algierskiej 16 B

- decyzję nr 60/WZ/PPd/2009 z dn.23.07. 2009 odmawiająca wydania decyzji  ustalającej warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego  zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i połączeniu dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie  przy ul. Algierskiej 12 B i 12 C

- decyzję nr 103/09 z dn. 06. III. 2009 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą zezwolenia na budowę budynku uslugowego -całorocznego pawilonu do poboru wody pitnej [oligoceńskiej]

- decyzję nr 8/WZ/PPd/08 z dn.1.09.2008 o warunkach  zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pomieszczenie biurowe i poszerzenie wbudowanego garażu  przy ul. Algierskiej 24 C

- decyzję nr 81/WZ-D-VI/08 z dn.11.07.2008 o warunkach  zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej o garaż na 2 stanowiska przy ul. Algierskiej 24 B

- decyzję nr 32/WZ-D-VI/08 z dn. 12.III.2008 stwierdzającą po ponownym rozpoznaniu sprawy wygaśnięcie  decyzji 103/WZ-D-VI/06 z dn22.o5.2010 przy ul. Londyńskiej 13

- decyzję nr 579/07 zdn.28. 12. 2007 na rozbiórkę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, parterowego i budynku garażowego wolnostojącego  przy ul. Szczuczyńskiej 14 oraz zatwierdzająca projekt budowlany  i udzielająca pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na terenie przy ul. Szczuczyńskiej 14. Roboty budowlane mają być prowadzone od 7 rano do 21 wieczorem. Stołeczny Konserwator Zabytków wyrazi zgodę na rozbiórkę, a projekt budowlany uzyskał jego pozytywną opinię.

- decyzję nr 430/07 z dn. 28. IX. 2007 zatwierdzającą projekt budowlany udzielającą zezwolenia na budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z przykanalikami odwadniającymi jezdnię ul. Jakubowskiej

- decyzję nr 379/07 z dn. 04.IX.2007 zatwierdzającą projekt budowlany udzielającą zezwolenia dla "PLANO"sp. z o. o.na budowę  budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z garażem podziemnym i usługami w parterze przy ul Argentyńskiej

- dn.30.VIII.2007 decyzję nr 31/Cp-D-VI/07 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie pompowni przewałowej wód burzowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy al. Poniatowskiego

- decyzję nr 339/07 z dn.10.08.2007 udzielającą zgody na rozbiórkę przy Brukselskiej  5 oraz zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę

- decyzję nr 189/07 z dn. 18.05.2007 udzielającą pozwolenia na rozbiórkę zespołu garaży  przy ul. Lipskiej 14

- decyzję nr 62/WZ-D-VI/07 z dn.19.04.2007 o warunkach  zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku biurowego na przychodnię zdrowia i aptekę przy ul. Marokańskiej 16 (bez zmiany bryły budynku)

- decyzję nr 109/07 z dn. 06.04. 2007 odmawiającą zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, usługami na parterze  na terenie przy ul. Kanadyjskiej i Argentyńskiej

 

W związku z wejściem w życie uchwały nr LXXXIII/2764/2006 Rady m. st. Warszawy z dn. 19 . X. 2006 w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego  z dn. 9. XI. 2006 nr 227 poz. 8461) wydawano decyzje  umarzające postępowanie administracyjne  wszczęte wnioskami o ustalenie warunków zabudowy, są to:

- decyzja nr 30/WZ-D-VI/07 zdn.22.02.2007 dla inwestycji polegającej na budowie systemu neutralizacji chloru (modernizacja) na chlorowni Zakładu Wodociągu Praskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Lotaryńskiej  i Brukselskiej

- decyzja nr 28/WZ-D-VI/07 zdn.19.02.2007 dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Katowickiej 23 A

- decyzja nr 27/WZ-D-VI/07 zdn.19.02.2007 dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców 8 oraz budowie garażu motocyklowego przy ul. Dąbrowieckiej 12.

- decyzja nr 288/WZ-D-VI/06 zdn.29.12.2006 dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Wąchockiej 6

 decyzja nr 287/WZ-D-VI/06 zdn.29.12.2006 dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Dąbrówki 4

- decyzja nr 286/WZ-D-VI/06 zdn.29.12.2006 dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz lokalami użytkowymi przy ul. A. Nobla 14

-  decyzja nr 285/WZ-D-VI/06 zdn.29.12.2006 dla inwestycji polegającej na nadbudowie jednej kondygnacji budynku mieszkalnego przy ul. Nobla 9

- decyzja nr 283/WZ-D-VI/06 zdn.27.12.2006 dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu handlowego z garażem podziemnym przy ul. SASKIEJ 16

- decyzja nr 282/WZ-D-VI/06 zdn.27.12.2006 dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w budynku Walecznych  50a

- decyzja nr 281/WZ-D-VI/06 zdn.27.12.2006 dla inwestycji polegającej na nadbudowie  i przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej  Londyńska 25

 decyzja nr 280/WZ-D-VI/06 zdn.27.12.2006 dla inwestycji polegającej na odbudowie stacji paliw płynnych poprzedzonej rozbiórką istniejącego obiektu  przy ul. Wersalskiej

- decyzja nr 273/WZ-D-VI/06 zdn.19.12.2006 dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego (typu apartamentownego) z garażem podziemnym przy Niekłańskiej 27

- decyzja nr 272/WZ-D-VI/06 zdn.19.12.2006 dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części pow. mieszkalnej na biuro w budynku jednorodzinnym Poselska 29

- decyzja nr 271/WZ-D-VI/06 zdn.19.12.2006 dla inwestycji polegającej na budowie wieży dzwonnicy na terenie Parafii Miłosierdzia Bożego przy ul. Ateńskiej 12

- decyzja nr 270/WZ-D-VI/06 zdn.19.12.2006 dla inwestycji polegającej na budowie tarasu wraz z podpiwniczeniem po rozbiórce istniejącego tarasu Obrońców 28/30

- decyzja nr 268/WZ-D-VI/06 zdn.19.12.2006 dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego  wielorodzinnego przy ul. Berezyńskiej 13

- decyzja nr 266/WZ-D-VI/06 zdn.18.12.2006 dla inwestycji polegającej na nadbudowie części budynku mieszkalnego o 1 kondygnację przy ul. Obrońców 16

- decyzja nr 265/WZ-D-VI/06 zdn.18.12.2006 dla inwestycji polegającej na nadbudowie budynku biurowego przy Obrońców 25 i nadbudowie garażu o pokoje biurowe.

- decyzja nr 264/WZ-D-VI/06 zdn.18.12.2006 dla inwestycji polegającej na nadbudowie i adaptacji strychu na cele mieszkalne Dąbrowiecka 28 A

- decyzja nr 262/WZ-D-VI/06 zdn.12.12.2006 dla inwestycji polegającej na rozbudowie domu mieszkalnego jednorodz. o parterowe pomieszczenie i wiatę Królowe Aldony 1  

- decyzja nr 261/WZ-D-VI/06 zdn.12.12.2006 dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku mieszkalnego  przy ul, Obrońców 8 oraz budowie garażu      motocyklowego  przy. ul. Dąbrowiecka 12

 - decyzja nr 259/WZ-D-VI/06 zdn.12.12.2006 dla inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na terenie przy ul. Szczuczyńskiej 14.

- decyzja nr 255/WZ-D-VI/06 zdn.12.12.2006 dla inwestycji polegającej na nadbudowie i adaptacji strychu na cele mieszkalne przy ul. Królowej Aldony

 - decyzja nr 254/WZ-D-VI/06 zdn.12.12.2006 dla inwestycji polegającej na zabudowaniu na cele handlowe przejścia pieszego pod budynkiem mieszkalnym przy ul. Francuskiej 49

- decyzja nr 253/WZ-D-VI/06 zdn.12.12.2006 dla inwestycji polegającej na budowie garażu Elsterska 3

- decyzja nr 252/WZ-D-VI/06 zdn.12.12.2006 dla inwestycji polegającej na rozbudowie pawilonu handlowo-usługowego o pomieszczenie magazynowe na terenie przy ul. Saskiej 75 a.
- decyzja nr 251/WZ-D-VI/06 zdn.12.12.2006 dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku  mieszkalno-rezydencjonalnego  na budynek administracyjno-biurowy Brukselska 7

- decyzja nr 250/WZ-D-VI/06 zdn.12.12.2006 dla inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym na terenie przy ul. Bajońskiej 11.

- decyzja nr 248/WZ-D-VI/06 zdn.11.12.2006 dla inwestycji polegającej na przebudowie poddasza nieużytkowego na funkcję mieszkalną i związaną z tym przebudową dachu i elewacji przy ul. Francuskiej 20

- decyzja nr 247/WZ-D-VI/06 zdn.11.12.2006 dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektów YACHT KLUBU przy ul. Wał Miedzeszyński 377

 

- decyzję wojewody mazowieckiego z dn. 26.01.2007 stwierdzająca nieważność decyzji 87/96 z dn. 29. 03.1996 w części dot. jej czasowości

- decyzję nr 551/06 z dn. 20.XII.2006 zatwierdzającą projekt budowlany udzielającą zezwolenia na budowę sieci wodociągowej DN100 w ul. Walecznych

- decyzja nr 532/06 z dn. 12.12. 2006 odmawiającą zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym  na terenie przy ul. A. Nobla 14

- dn.31. X. 2006 zawiadomienie z dn.11.X.2006 o wszczęciu  postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na terenie przy ul. Wąchockiej 6.  Inwestor chce zbudować budynek o 5,5 kondygnacjach naziemnych (19,5 m) i 1 podziemnej,  o powierzchni zabudowy 655 m2 i pow. użytkowej 4 581 m2, a istniejący dotychczas budynek wyburzyć.

- dn. 31. X. 2006 decyzję nr 72/Cp-D-VI/06 z dn. 11.X.2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie magistrali wodociągowej D 300 mm w al. Zielenieckiej.

- decyzję nr 209/WZ-D-VI/06 z dn.10.X.2006 umarzającą postępowanie wszczęte na wniosek inwestora  w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie  istniejącego budynku o 2 kondygnacje mieszkalne  przy Jakubowskiej 4. Wnioskodawca wycofał swój wniosek.

- decyzję nr 192/WZ-D-VI/06 z dn.11.09.2006 odmawiającą wydania decyzji ustalającej  warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu hotelowo-gastronomicznego oraz sportowo-rekreacyjnego planowanego w międzywalu Wisły przy ul. Wał Miedzeszyński ( w rejonie klubu "Nimfa").

Zgodnie z art.82 ust.2 Prawa Wodnego na terenie miedzywala zabrania się wykonywania robót oraz czynności mogących utrudnić ochronę przed powodzią.

- decyzję nr 181/WZ-D-VI/06 z dn.28.08.2006 ustalającą  warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegającej na dobudowie segmentu mieszkalnego o pow. całkowitej ok. 240 m2 do istniejącego budynku zabudowy szeregowej przy Berneńskiej. Wysokość budynku = 2 kondygnacje, ok. 8 m. Decyzje otrzymaliśmy 3.X.2006

- zawiadomienie z dn. 04.IX.2006 o wszczęciu  postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego (typu apartamentowego) z garażem podziemnym na terenie przy ul. Nieklańskiej 27. Inwestor chce zbudować na terenie obecnego ogrodu przy Nieklańskiej 27 drugi budynek o 5 kondygnacjach (17,9 m) + podziemny garaż. Powierzchnia zabudowy 180 m2., a pow. użytkowa 630 m2.

- zawiadomienie z dn. 31. VIII. 2006 o wszczęciu  na wniosek Spółki jawnej BEMAPOL postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu handlowego z garażem podziemnym na terenie przy ul. Saskiej 16, (teren po kotłowni). Inwestor chce zbudować pawilon o wys. 9 m na pow. 800 m2 . Pow.użytkowa 1500 m2. W garażu podziemnym mieścić się będzie 36 samochodów.

- zawiadomienie z dn.30.VIII.2006 o wszczęciu  postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym na terenie przy ul. Bajońskiej 11. Inwestor chce zbudować budynek o 6 kondygnacjach (22m) o powierzchni zabudowy 470 m2.

- postanowienie nr 4/U/06 z dn. 22.VIII. 2006 o zawieszeniu postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dot. inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i lokalami użytkowymi w parterze na terenie przy ul. A. Nobla 14 do czasu uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Saskiej Kępy.

- decyzję o warunkach zabudowy z dn.17. VIII. 2006 dla inwestycji polegającej na nadbudowie o 2 kondygnacje budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zwycięzców 20. Linia zabudowy ma nie ulec zmianie, zwiększenie wysokości budynku o 6,0 m, dach plaski lub o niewielkim spadku tak jak  w sąsiednich domach przy ul. Zwycięzców. Stołeczny Konserwator Zabytków uzgodnił projekt niniejszej decyzji stwierdzając, ze inwestycja nie wpłynie negatywnie na strefę ochrony konserwatorskiej, natomiast szczegóły rozwiązań elewacji wymagać będą ponownego rozważenia na etapie pozwolenia na budowę.

- zawiadomienie z dn. 03. VIII. 2006 o wszczęciu  na wniosek SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ PRACOWNIKÓW KULTURY postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zabudowaniu na cele handlowe przejścia pieszego pod budynkiem mieszkalnym przy ul. Francuskiej 49 (rondo Waszyngtona - "półokrągły" budynek)

- zawiadomienie z dn.06.VII.2006 o wszczęciu  postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na terenie przy ul. Szczuczyńskiej 14. Inwestor chce zbudować budynek trzy-bryłowy o 4 kondygnacjach (15 m) o powierzchni zabudowy 436 m2. Pow.całkowita  budynku 2 324 m2; pow.użytkowa 1 860 m2; pow. mieszkalna 1 480 m2

- zawiadomienie z dn.28.VI.2006 o wszczęciu  postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie pawilonu handlowo-usługowego o pomieszczenie magazynowe na terenie przy ul. Saskiej 75 a.

- decyzję nr 203/06 z dn. 25.05.2006 udzielającą pozwolenia na rozbiórkę dla "Casa Bella EBP Development" budynku technicznego wraz z garażami  i wiatą przy ulicy Zwycięzców  63

- zawiadomienie z dn.17.V.2006 o wszczęciu  postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie  istniejącego budynku o 2 kondygnacje mieszkalne  przy Jakubowskiej 4.

- zawiadomienie z dn.11.V.2006 o wszczęciu  postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie przy ul. Berezyńskiej 13. Inwestor chce zbudować budynek o 5 kondygnacjach (16 m)

- zawiadomienie z dn.06.IV.2006 o wszczęciu  postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie budynku biurowego przy Obrońców 25 i nadbudowie garażu o pokoje biurowe.

- zawiadomienie z dn.03.IV.2006 o wszczęciu  postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie części budynku mieszkalnego o kondygnację mieszkalną z tarasem na dachu oraz rozbudowę wejścia do budynku przy ul. Obrońców 16

- zawiadomienie z dn.04.IV.2006 o wszczęciu  postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i nadbudowie pawilonu klubu "Nimfa" na obiekt hotelowo-gastronomiczny oraz przykryciu 2 basenów otwartych i realizację 1 basenu 50m z zapleczem plus obiektu squasha i strzelnicy na terenie położnym przy ul. Wał Miedzeszyński przy ul. Zwycięzców

- dn.30.III.2006 decyzję nr 71/WZ-D-VI/06 umarzającą postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego  i zaadaptowanie na przedszkole  na terenie pry Francuskiej 2

- dn.28.III.2006 postanowienie 37W/06 Stołecznego Konserwatora Zabytków o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy punktu kamerowego dla potrzeb monitoringu wizyjnego . st. Warszawy - kamera przy pl. Przymierza oraz postanowienia Marszałka Województwa mazowieckiego uzgadniające projekty lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy punktów kamerowych: (6) w rejonie al. Waszyngtona i Międzynarodowej,  (8)w rejonie al. Stanów Zjednoczonych i Saskiej, (18) przy pl. Przymierza

- dn.28.III.2006 decyzję nr 64/06 udzielającą pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego przy Walecznych 62

- dn.14.III.2006 decyzję nr 13/Cp-D-VI/06 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kabla światłowodowego w relacji Zakład Wodociągu Praskiego przy Brukselskiej 21 - Trafostacja Ujęć Uzupełniających NT1 i 2 przy Wale Miedeszyńskim 672.

- dn.10.I.2006 decyzję nr 55/Cp-D-VI/05 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanału ogólnospławnego w ulicy Jakubowskiej dla odwodnienia ulicy, od Łotewskiej do posesji Jakubowska 18

- dn. 07. XI. 2005 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o znakach WRR.I/W-7144-PŁDC/64/D2463/2005 o utrzymaniu w mocy zaskarżonej przez Wspólnotę Mieszkaniową Międzynarodowa 61, decyzji nr 383/05 z dnia 2. IX. 2005 wydanej z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej spółce "ABCUS" Sp. z o. o. z siedzibą w Józefowie ul. Łabędzia 2, pozwolenia na budowę budynku handlowo-usługowo - mieszkalnego z garażem podziemnym przy ul. Angorskiej 27. Wysokość dopuszczalnej zabudowy zgodnie z decyzją nr 173/03 o warunkach zabudowy wynosi 25 m ( 8 kondygnacji).

- dn.26.VII.2005 „ZAWIADOMIENIE informujące o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku złożonego przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o.w sprawie zezwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA nr 20880na budynku przy ul. Niekłańskiej 4/25 w Warszawie” w celu wywieszenia w samorządzie na 21 dni.

- dn.24.V.2005 „OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 27/Cp-D-VI/05 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie komory i sieci kanalizacyjnej odwadniającej istniejącą magistralę wodociągową D 1200 mm w ul. Francuskiej róg Zwycięzców" celu wywieszenia na 14 dni w siedzibie samorządu.

- dn.24.V.2005 „OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 29/Cp-D-VI/05 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie komory i sieci kanalizacyjnej odwadniającej istniejącą magistralę wodociągową D 1200 mm w al. Stanów Zjednoczonych w rejonie ul. Saskiej "w celu wywieszenia na 14 dni w siedzibie samorządu.

- dn.24.V.2005 „OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 26/Cp-D-VI/05 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie komory i sieci kanalizacyjnej odwadniającej istniejącą magistralę wodociągową D 400mm w al. Waszyngtona w rejonie budynku nr 33" w celu wywieszenia na 14 dni w siedzibie samorządu.

- informujemy, że postępowanie dot. przebudowy ul. Francuskiej i Wersalskiej zakończyło się decyzją o niewydaniu pozwolenia na       budowę. ZDM musi przygotować nowy projekt i przejść całą procedurę wydawania pozwolenia na budowę od początku. Na razie nie zgłosił takiego wniosku

- dn.4.V.2005 "Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 45/WZ-D-VI/05 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie stacji bazowej "Waszyngtona Regina" F1-0194-WAO na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Waszyngtona 12/14" w celu wywieszenia w siedzibie samorządu.

- dn.22.III.2005 „OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w/s zmiany dotychczasowej decyzji nr 36/U/04 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na realizacji zabezpieczeń akustycznych ulicy WAŁ MIEDZESZYŃSKI na odcinku od ulicy Wersalskiej do mostu Józefa Poniatowskiego” w celu wywieszenia na 14 dni w siedzibie samorządu.

- 15.III.2005 zawiadomienie, że w toczącym się postępowaniu administracyjnym dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na terenie przy ul. Zakopiańskiej 5 – wnioskodawca pisemnym oświadczeniem złożonym dn.16.XI.2004 i 16.XII.2004 dokonał korekty wniosku z dnia 3.XII.2003 zmieniając zakres projektowanej inwestycji, która obecnie polega na „rozbudowie i modernizacji budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką budynków gospodarczych - garaży”

- dn.15.III.2005 „OBWIESZCZENIE o wydaniu w dniu 20.01.2005 decyzji nr 2/Cp-D-VI/05 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Wystawowego na odcinku od al. Waszyngtona do al. Stanów Zjednoczonych w celu wywieszenia w siedzibie samorządu na 14 dni

- dn.2.III.2005 „OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie komory i sieci kanalizacyjnej odwadniającej istniejącą magistralę wodociągową D 1000 mm w al. Stanów Zjednoczonych w celu wywieszenia na 14 dni w siedzibie samorządu.

- dn.2.III.2005 „OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie komory i sieci kanalizacyjnej odwadniającej istniejącą magistralę wodociągową D 1200 mm w al. Stanów Zjednoczonych w rejonie ul. Saskiej w celu wywieszenia na 14 dni w siedzibie samorządu.

- dn.25.II.2005 „OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie komory i sieci kanalizacyjnej odwadniającej istniejącą magistralę wodociągową D 400mm w al.Waszyngtona w rejonie budynku nr 33 w celu wywieszenia na 14 dni w siedzibie samorządu.

- dn.25.II.2005 „OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie komory i sieci kanalizacyjnej odwadniającej istniejącą magistralę wodociągową D 1200 mm w ul. Francuskiej róg Zwycięzców celu wywieszenia na 14 dni w siedzibie samorządu.

- dn. 7.IX. 2004 „ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Urzędu Dzielnicy Praga Południe w m. st. Warszawie z dn. 9.VII.2004 w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sali gimnastycznej z częścią zaplecza i dodatkowym programem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą, przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Warszawie przy ul. Zwycięzców 44”.

- dn. 10.VIII.2004 „ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania na wniosek MPWiK w m. st. Warszawie z dn.16.VII.2004 w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego wodociągu D 150 mm Lca=400m w ulicy Arabskiej od Ateńskiej do Afrykańskie”.

- dn. 10.VIII.2004 „ZAWIADOMIENIE o wszczęciu 15.VII. 2004 postępowania administracyjnego  na wniosek Zarządu Dróg Miejskich w sprawie zezwolenia na przebudowę ulicy FRANCUSKIEJ oraz ulicy PARYSKIEJ i WERSALSKIEJ”.

- dn.13.VII.2004 „OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 36/U/04 dla inwestycji polegającej na realizacji zabezpieczeń akustycznych ulicy WAŁ MIEDZESZYŃSKI na odcinku od ulicy Wersalskiej do mostu Józefa Poniatowskiego” w celu wywieszenia  w siedzibie samorządu.

- dn.13.VII.2004 „ZAWIADOMIENIE informujące o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku złożonego przez CERTENTEL o wydanie warunków zabudowy dla inwestycji budowlanej polegającej na rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej  na dachu  kościoła przy ul. Nobla 16” w celu wywieszenia w samorządzie na 21 dni.

dn.01.VI.2004 „ZAWIADOMIENIE o rozprawie administracyjnej w/s ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na nadbudowie i rozbudowie istniejących budynków przy ul. Wał Miedzeszyński 377 w celu wywieszenia  w siedzibie samorządu.

 

-       dn.22..IV.2004 „ZAWIADOMIENIE o rozprawie administracyjnej w/s ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie zespołu pawilonów handlowych na terenie dz. ew.19 z obrębu 3-01-14 w Warszawie przy al. Stanów Zjednoczonych” w celu wywieszenia w siedzibie samorządu.

-       dn.22.IV.2004 „ZAWIADOMIENIE informujące o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku złożonego przez  Polska Telefonie cyfrową Sp. Z o. o. o wydanie warunków zabudowy dla inwestycji budowlanej polegającej na budowie  stacji bazowej Pol.Telef.Cyfrowej nr 20880 w Warszawie przy ul Niekłańskiej 4/24 na dachu szpitala” w celu wywieszenia w samorządzie na 21 dni.

-         dn. 30.III.2004 „ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszalnego wielorodzinnego  z garażem podziemnym” na działce położonej przy ul. Zakopiańskiej 5

-         dn.30.III.2004 „OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na realizacji zabezpieczeń akustycznych ulicy WAŁ MIEDZESZYŃSKI na odcinku od ulicy Wersalskiej do mostu Józefa Poniatowskiego” w celu wywieszenia na 14 dni w siedzibie samorządu.

-         dn.30.III.2004 „ZAWIADOMIENIE o rozprawie administracyjnej w/s ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie stacji telefonii cyfrowej sieci ERA systemu GSM na dachu budynku mieszkalnego  przy ul. Waszyngtona 46” w celu wywieszenia w siedzibie samorządu.

-         dn.30.III.2004 „ZAWIADOMIENIE informujące o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku o wydanie warunków zabudowy dla inwestycji budowlanej polegającej na rozbudowie istniejącej  stacji bazowej telefonii cyfrowej nr 20140 zlokalizowanej  na dachu  budynku przy ul. Lizbońskiej 1” w celu wywieszenia w samorządzie na 21 dni.

-         dn.10.III.2004 „ZAWIADOMIENIE informujące o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku o wydanie warunków zabudowy dla inwestycji budowlanej polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej „Francuska” na terenie przy ul. Waszyngtona 2 a” w celu wywieszenia w samorządzie na 21 dni.

 

 


Copyright © 2015 Samorząd Mieszkańcow Saskiej Kępy. Kontakt: kepa@kepa.waw.pl